2 Οκτ 2007

Κτήμα "Καμπά"

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ του 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
σχετικά με την ενδεχόμενη δημιουργία/λειτουργία Εμπορικού Κέντρου
(επένδυση της “KANTZA A.E.”) στο κτήμα «Καμπά» στην Κάντζα Παλλήνης.

14 Σεπτεμβρίου 2007
1) ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για τη μελέτη και προβολή των προβλημάτων που επηρεάζουν το σχολείο και την καλή υγεία των μαθητών αλλά και κάνοντας χρήση του δικαιώματός του (οδηγία 2003/35/ΕΚ) για ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων για τα έργα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής, καταθέτει το παρόν απαιτώντας να επιδειχθεί η πρέπουσα –προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος- πολιτική βούληση. Οι υπουργικές αποφάσεις είναι για να εξυπηρετούν τους πολίτες και όχι για να στρεβλώνουν την ανάπτυξη και να υποθηκεύουν το μέλλον. Δεν είναι δυνατόν το φυσικό περιβάλλον να θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας των αναπτυξιακών επενδύσεων και όχι συγκριτικό εθνικό πλεονέκτημα όπως θα όφειλε να αντιμετωπίζεται. Με προκλητικό τρόπο προωθούνται μεγάλης κλίμακας έργα και εσκεμμένα λησμονείται η ανάγκη προστασίας των φυσικών πόρων.
Η αυξημένη κοινωνική ευαισθησία για το περιβάλλον να ληφθεί υπόψη και ας τεθεί επιτέλους φραγμός στην επιδίωξη –προς όφελος ιδιωτικών/οικονομικών και όχι κοινωνικών συμφερόντων- της ακύρωσης της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος, που υπονομεύει τα μέτρα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και την όποια προσπάθεια αναβάθμισης του αστικού και περι-αστικού τοπίου.

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γνωστό ότι σπάνια γίνεται σε βάθος ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που η κατασκευή ενός έργου έχει στο περιβάλλον. Και αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά με την ανάγνωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΠΟΑΠΔ στο κτήμα ΚΑΜΠΑ. Είναι φανερό ότι η αρχή με βάση την οποία λειτουργούν οι μελετητές δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος αλλά η κατασκευή του έργου. Το έργο πρέπει να κατασκευαστεί, τα λεφτά είναι πολλά και η μελέτη προσαρμόζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο επενδυτής που διαθέτει το κεφάλαιο, παίρνει από το μελετητή της επιλογής του τη μελέτη της προτίμησης του. Αποκρύπτονται σημαντικές παράμετροι του έργου που έχουν δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ πολλές φορές δεν γίνεται ενδελεχής ανάλυση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος που αναμένεται να επηρεαστεί. Στη συγκεκριμένη μελέτη γίνεται αναφορά μόνο στα εδάφια του ΡΣΑ (Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας) που εξυπηρετούν την ανάδειξη της χρησιμότητας του έργου, αποσιωπώντας πολλά άλλα που θα έθεταν σε αμφισβήτηση τις περιβαλλοντικές /κοινωνικές /χωροταξικές προδιαγραφές του έργου. Έργα προστασίας τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν παραλείπονται να αναφερθούν, για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το κόστος κατασκευής του έργου. Έτσι παρουσιάζεται μια ωραιοποιημένη εικόνα που διευκολύνει τον επενδυτή και δεν προδιαθέτει αρνητικά την τοπική κοινωνία.
Η ανησυχία μας εντείνεται μετά την πρόσφατη έναρξη των προετοιμασιών για την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (I.B.C.) που βρίσκεται στο Μαρούσι, σε εμπορικό κέντρο. Το συγκεκριμένο κτίριο συνολικής επιφάνειας 105.000 τ.μ. αποτελούσε μία «προσωρινή μεταλλική κατασκευή» για την κάλυψη των αναγκών της δημοσιογραφικής κάλυψης των αγώνων που σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των τότε αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων, προβλεπόταν αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να αποσυναρμολογηθεί και η έκταση του να αποδοθεί στους πολίτες σαν χώρος πρασίνου. Αντί γι’αυτό, παραχωρήθηκε προς εμπορική εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα οι πολίτες στο Μαρούσι να έχουν ξεσηκωθεί από τη συνεχή αύξηση υπερτοπικών δραστηριοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην πόλη τους, που έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό χάος και συνεπακόλουθα αύξηση των φονικών μικροσωματιδίων και του όζοντος που πολλαπλασιάζεται με τρομακτικούς ρυθμούς.

Στην δικιά μας περίπτωση υπάρχει η έκταση στο κτήμα ΚΑΜΠΑ στο οποίο μεθοδεύεται η κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα στην Ελλάδα που θα είναι πόλος έλξης τουλάχιστον όλης της Αττικής, και του οποίου η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το παρουσιάζει σχεδόν σαν «ανώδυνο» για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον της περιοχής.
Η Κεντρική Διοίκηση -με την φωτογραφική περί ΠΟΑΠΔ διάταξη νόμου- φαίνεται να τοποθετεί το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους και σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
Είναι τελικά πολυτέλεια να εφαρμόζονται κανόνες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον;
Ο τρόπος που χρησιμοποιείται η γη σε μια αστική περιοχή είναι θεμελιώδης για το χαρακτήρα της πόλης, την περιβαλλοντική επίδοσή της και την ποιότητα ζωής που προσφέρει στους κατοίκους της. Οι χρήσεις γης πρέπει να προστατεύουν:
· την ταυτότητα της πόλης,
· την πολιτιστική της κληρονομιά,
· τον ιστορικό οδικό ιστό της
· τους χώρους πράσινου (γεωργική και φυσική γη), και
· την βιοποικιλότητά της.
Κακές χρήσεις γης δημιουργούν αποκρουστικές περιοχές άρα μη-ευημερούσες / μη-αειφόρες. Η λογική και η σύνεση επιβάλλει να μην επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε δημόσιας, πολιτικής ή ιδιωτικής απόφασης που δεν είναι σύμφωνη με την Αρχή της προστασίας της Υγείας του Ανθρώπου (σύμφωνα με τις βασικές αρχές της συνθήκης ΕΕ οι δράσεις της Κοινότητας αποβλέπουν στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και προστασίας του περιβάλλοντος, και η παράγραφος 2 του άρθρου 174 της Συνθήκης δέχεται ότι η αρχή της προφύλαξης είναι μια από τις αρχές που πρέπει να διέπουν την πολιτική την οποία ακολουθούν τα κράτη μέλη στον τομέα του περιβάλλοντος), τις Αρχές των Επιστημών της Βιωσιμότητος και την Αρχή 18 της Διακηρύξεως της Στοκχόλμης περί της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αναπτύξεως (1972).

3) ΘΟΡΥΒΟΣ
Ο θόρυβος είναι ένα από τα βασικά περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου (ειδικά στη συγκεκριμένη ΠΟΑΠΔ που πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα) και επηρεάζουν πολύ σοβαρά τη ζωή των κατοίκων.
Οποιαδήποτε μέτρα για τη μείωση της όχλησης από το θόρυβο των δραστηριοτήτων αλλά και των χιλιάδων διερχόμενων αυτοκινήτων δεν μπορεί παρά να είναι ανεπαρκή λόγω του μεγέθους των επιπτώσεων και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών.
Δεν προβλέπεται καν η υπογειοποίηση των δρόμων. Επιπλέον προβλέπονται 1179 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης μεγεθύνοντας έτσι την όχληση στις γύρω κατοικημένες περιοχές.
Διαδικασίες Μείωσης Θορύβου
Δεν αναμένεται να ανακουφίσουν την περιοχή μας, οι όποιες διαδικασίες & τεχνικές μείωσης θορύβου, όπως π.χ.:
· απαγόρευση διέλευσης τις ώρες κοινής ησυχίας,
· διάθεση των θέσεων στάθμευσης χωρίς χρέωση ώστε να μην περιφέρονται οι ενδιαφερόμενοι στις γύρω περιοχές για να βρουν δωρεάν χώρο στάθμευσης.

4) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο αέρας είναι ένας από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους αλλά και από τους κύριους αποδέκτες των εκπεμπόμενων ρύπων, οι οποίοι υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.
Το εμπορικό κέντρο θα μας «προικίσει» με οξείδια του αζώτου (ΝΟ και NO2), όζον (O3), διοξείδιο του θείου (SO2), σωματίδια (PM10, PM2.5), μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και υδρογονάνθρακες (HCs).
H παρουσία στην ατμόσφαιρα αυτών των ουσιών σε συγκεκριμένη συγκέντρωση ή διάρκεια, θα προκαλέσουν βαρλυτατες επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα. Εκτιμούμε ότι οι εκπομπές καυσαερίων των αυτοκινήτων ειδικά σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος θα «εκτινάσονται στα ύψη».
Επιπλέον ρωτάμε:
· Θα είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις φιλικές προς το περιβάλλον;
· Θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον (όπως το φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκές μονάδες κλπ) για να περιορισθούν οι εκπομπές CO & CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων;
· Θα δοθούν κίνητρα για χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς για τη μετακίνηση του προσωπικού;
· Θα δοθούν κίνητρα για χρήση υβριδικών οχημάτων;
· Θα εφαρμοσθούν μέτρα περιορισμού χρήσης κλιματιστικών συσκευών;

5) ΝΕΡΟ
Τι προβλέπεται να γίνει ώστε να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση νερού αλλά και να αποφευχθεί η ρύπανση; Θα διαφυλαχθεί η ήδη υποβαθμισμένη ποιότητα των υπογείων και επιφανειακών υδάτων σε μια περιοχή, που εν έτει 2007, παραμένει χωρίς αποχετευτικό δίκτυο; Τι μέτρα θα παρθούν για την εξοικονόμηση νερού, (π.χ. χρήση του επεξεργασμένου νερού από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για άρδευση); Τι προβλέπεται για τη συντήρηση του δικτύου για την αποφυγή διαρροών και δυσλειτουργιών (π.χ. κακοσμίας);
Όλα τα λύματα που θα παράγονται θα διοχετεύονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, και σε ποιο βαθμό αυτά θα επεξεργάζονται ώστε το επεξεργασμένο νερό να χρησιμοποιείται με ασφάλεια για την άρδευση των προσβάσιμων στο κοινό χώρων πρασίνου;
Ποιες προβλέπεται να είναι οι ποσότητες λάσπης που θα παράγονται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων;

6) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τι τύποι και ποσότητες απορριμμάτων θα παράγονται στο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο; Αν προκύψουν απεργίες και άλλα προβλήματα διαχείρισης υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης έκτακτης ανάγκης;
Θα εφαρμοσθεί σχέδιο Ανακύκλωσης;
Για τα επικίνδυνα απόβλητα δηλαδή αυτά που περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν τόσο την υγεία του ανθρώπου, όσο και το περιβάλλον (π.χ. οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που περιέχουν ουσίες όπως ο υδράργυρος, το κάδμιο και το χρώμιο που είναι πολύ τοξικές) θα υπάρξει ξεχωριστό πρόγραμμα διαχείρισης ώστε κατά την αποσύνθεσή τους οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν να μην μολύνουν το έδαφος, τον αέρα και το νερό;

7) ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγινε ουσιαστική μελέτη των φυσικών οικοσυστημάτων ώστε να υπάρξει ανάλογη διαμόρφωση του τοπίου στο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο;
Οικοσυστήματα
Στην ευρύτερη περιοχή συναντάμε τόσο φυσικά όσο και ανθρωπογενή οικοσυστήματα, στα οποία ζουν πολλά και διαφορετικά είδη ζώων και φυτών.
Η λειτουργία του εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου θα επηρεάσει έμμεσα ή άμεσα, μέσω της αλλαγής χρήσης γης, τόσο τα φυσικά, όσο και τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής της Κάντζας. Για να αξιολογηθούν αυτές οι επιδράσεις θα έπρεπε να παρακολουθείται επί μακρόν και σε συνεχή βάση η κατάσταση των οικοσυστημάτων. Δεν υπήρξε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα και η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να μην έχει δημιουργηθεί μια βάση αναφοράς μέσω της οποίας να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις στο μέλλον και να εκτιμήσουμε την επίδραση της λειτουργίας του εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου στην περιοχή.
Διαμόρφωση Τοπίου
Η διαμόρφωση του τοπίου θα ικανοποιεί τις απαραίτητες λειτουργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες για το εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο, όπως ο περιορισμός της διάχυσης του θορύβου και της ρύπανσης, αλλά να παρέχει επίσης και μια οπτική συνέχεια στο ευρύτερο τοπίο των Μεσογείων;
Επιπλέον, για τη διαμόρφωση του τοπίου, έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες που μειώνουν τον θόρυβο, την προσέλκυση τρωκτικών και την κατανάλωση νερού;

8) ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ποια είναι τελικά η σχέση της περιοχής μας (και όλης της Αν. Αττικής) με το μέλλον; Πως θα προστατευθεί το περιβάλλον κάτω από αυτές τις συνθήκες που έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό του φυσικού στοιχείου, τη γιγάντωση της αυτοκίνησης και τελικά τη δημιουργία αδιάφορου έως αποκρουστικού περιβάλλοντος;
Ζητούμε την εφαρμογή θετικών προτύπων και υιοθέτηση αξιών για βιώσιμη και ανθρώπινη πόλη.
Η Κεντρική Διοίκηση θα εφαρμόσει επιτέλους στρατηγικό σχεδιασμό για τη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, το όραμα των ιδίων των πολιτών για το μέλλον της περιοχής, καθώς επίσης τους στόχους και τις στρατηγικές για τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο ΡΣΑ (Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας) που η συγκεκριμένη πρόταση για ΠΟΑΠΔ καταστρατηγεί;
Το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν συναίνεσης με την τοπική κοινωνία και να ενσωματώνεται σε ένα ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό που στοχεύει σε μια όμορφη και ανθρώπινη πόλη.
Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η χωρίς ουσιαστικό έλεγχο εξέλιξη των προβλημάτων και η αδιαφορία για τις επιπτώσεις.
Ποιοι είναι επιτέλους αυτοί που θα τους επιτραπεί να ιδιοποιηθούν τα φυσικά αγαθά και τον κοινωνικό πλούτο, μετασχηματίζοντάς τα σε κερδοφορίες;

Οι αρμόδιοι έχουν πολιτική και ατομική ευθύνη.

Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων

2 σχόλια:

Πολίτης των Μεσογείων Αττικής είπε...

Όταν οι απόψεις των Φορέων της περιοχής,προβάλλονται επίσημα και συγκροτημένα, τότε και ο απλός πολίτης βγαίνει πολλαπλά κερδισμένος.
Λειτουργώντας λοιπόν συσπειρωτικά στην κοινή προσπάθεια ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ στο περιβάλλον των Μεσογείων, δείτε τις αναρτήσεις σχετικές με το θέμα του "Κτήματος Καμπά" καθώς και το πλήρες κείμενο της ΣΜΠΕ.

Blog: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

http://medicitizen.blogspot.com/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ είπε...

Εγκρίνουμε και επαυξάνουμε………
O Σύλλογoς Γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης συμμετέχει στο δίκτυο συνεργασίας ενεργών πολιτών και οργανώσεων που δεσμεύονται και επικεντρώνονται στην επίτευξη του κοινού οράματος για βιώσιμη πόλη, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Να καταθέσουν όσοι είναι διατεθειμένοι να δράσουν για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των οικογενειών τους και των συμπολιτών τους τις απόψεις τους.
Τι πρέπει να γίνει; & Πως πρέπει να γίνει;
Το Συντονιστικό Όργανο ας παρουσιάσει το όραμα σε εκείνους που μπορούν να δημιουργήσουν συνασπισμούς, που αντιλαμβάνονται και πιστεύουν στο όραμα και δεσμεύονται να προσπαθήσουν για την επίτευξη των στόχων.
Προέχει:
 Ο προσδιορισμός των τρόπων με τους οποίους οι πιθανότητες υλοποίησης των σχεδίων για στρεβλή ανάπτυξη μπορούν να ελαχιστοποιηθούν.
 Συνεργασία με Ινστιτούτα & Φορείς (π.χ. Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος) που διαθέτουν επιστημονική γνώση, παρέχουν υπεύθυνη τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση και οι εκθέσεις των οποίων μπορούν να επηεράσουν τον σχεδιασμό στην χάραξη δημοσίας πολιτικής όσο και στην λήψη ιδιωτικών αποφάσεων.
 Ανάπτυξη ενός ρεαλιστικού πλάνου που θα περιλαμβάνει και θα ελέγχει τις ενέργειες αντιμετώπισης της κατάστασης, όσο άμεσα γίνεται.
 Μηχανισμός συλλογής των στοιχείων και των απόψεων των πολιτών και ο οποίος μηχανισμός θα επωμισθεί το βάρος της επικοινωνίας με τα ΜΜΕ .
 Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δημόσιων Σχέσεων ή Σχέδιο Δράσης, που θα περιλαμβάνει:
 Όλα τα επιχειρήματα της μη αποδοχής του Εμπορικού Κέντρου
 Τους ανθρώπους/φορείς που υποστηρίζουν την κίνηση.
 Τα μηνύματα/συνθήματα και τους τρόπους επικοινωνίας.
 Ομάδες δράσης ανά περιοχή.
 Πρόβλεψη δυνατότητας επικοινωνίας με όλα τα στελέχη που συμμετέχουν στις ομάδες και όχι μόνο [τηλέφωνα, διευθύνσεις, e-mail κλπ]
 Κατάσταση με τις πιθανές πηγές πληροφοριών [αρχεία, συνεργαζόμενοι φορείς, πηγές, κλπ].
 Οργανωμένο σύστημα που θα τροφοδοτεί με πληροφορίες την εκτελεστική γραμματεία.

Χρειάζονται ουσιαστικές απόψεις όλων για το κοινό όραμα, κατάθεση επιστημονικής γνώσης και σχέδια δράσεων.